Zināšanas

Naudas vērtība

Efektivitāte

REGLAMENTS

III. ŠĶĪRĒJTIESNEŠI

8. punkts. Šķīrējtiesneši

(1) Šķīrējtiesnesis ir fiziska persona, kas atbilstoši šķīrējtiesas līguma un šī reglamenta noteikumiem ir iecelta strīda izšķiršanai, un kura atbilst Civilprocesa likuma 497.panta otrās daļas prasībām, un uz viņu neattiecas kāds no Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētajiem ierobežojumiem.

(2) Šķīrējtiesnesim pēc šķīrējtiesas rakstiska pieprasījuma ir pienākums 3 (triju) dienu laikā iesniegt šķīrējtiesai dokumentus, kas apliecina viņa atbilstību Civilprocesa likuma 497.panta otrās daļas prasībām, kā arī iesniegt apliecinājumu, ka uz viņu neattiecas Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētie ierobežojumi.

(3) Šķīrējtiesnesis nav puses, kura to iecēlusi, pārstāvis. Šķīrējtiesnesim jāpilda savi pienākumi godprātīgi, nepakļaujoties nekādai ietekmei, viņam jābūt neatkarīgam un objektīvam.

9. punkts. Šķīrējtiesas sastāvs

(1) Šķīrējtiesa izšķir strīdus trīs šķīrējtiesnešu sastāvā, ja puses nav vienojušās par citu šķīrējtiesnešu skaitu.

(2) Šķīrējtiesnešu skaitam jābūt nepāra.

(3) Gadījumā, ja atbilstoši likumam, šim reglamentam un pušu vienošanās strīds izšķirams viena vai trīs šķīrējtiesnešu sastāvā, tad ieinteresētā puse ir tiesīga prasīt strīda izšķiršanu paplašinātā šķīrējtiesas sastāvā. Paplašinātā šķīrējtiesas sastāvā nevar būt vairāk par pieciem šķīrējtiesnešiem.

(4) Paplašinātais šķīrējtiesas sastāvs tiek izveidots tikai tad, ja ieinteresētā puse rakstiski paziņo par to šķīrējtiesai un otrai pusei ceļot prasību vai atsauksmes sniegšanai uz prasības pieteikumu noteiktajā termiņā. Šajā paziņojumā ir jānorāda paplašinātā šķīrējtiesas sastāva šķīrējtiesnešu skaitu un no savas puses iecelto šķīrējtiesnešu kandidatūras. Paziņojumam ir jāpievieno pierādījumi par papildus ar strīda izšķiršanu saistīto izdevumu samaksu. Strīdus gadījumā šo izdevumu apmēru nosaka šķīrējtiesa.

10. punkts. Šķīrējtiesnešu iecelšana

(1) Puses var noteikt šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību. Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību, šķīrējtiesnešus, ievērojot pušu līdztiesību, ieceļ saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta (reglamenta Pielikums Nr.1).

(2) Puses var uzticēt jebkurai rīcībspējīgai fiziskajai vai juridiskajai personai iecelt šķīrējtiesnešus.

(3) Gadījumā, ja strīds tiek izšķirts vismaz trīs šķīrējtiesnešu sastāvā, ar šķīrējtiesas priekšsēdētāja piekrišanu par šķīrējtiesnesi var iecelt arī personu, kas nav šķīrējtiesas pastāvīgais šķīrējtiesnesis. Par šādu šķīrējtiesnesi nevar iecelt personu, kas neatbilst Civilprocesa likuma 497.panta otrās daļas prasībām, un uz viņu attiecas kāds no Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētajiem ierobežojumiem. Jebkurā gadījumā šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājam jābūt šķīrējtiesas pastāvīgam šķīrējtiesnesim.

11. punkts. Šķīrējtiesas sastāva iecelšana

(1) Ja strīdu izšķir viens šķīrējtiesnesis, to ieceļ abas puses vienojoties no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta. Gadījumā, ja termiņā, kas noteikts atsauksmes iesniegšanai uz prasības pieteikumu, vienošanās nav panākta, šķīrējtiesnesi ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

(2) Ja strīdu izšķir trīs šķīrējtiesneši, katra no pusēm ieceļ pa vienam šķīrējtiesnesim, kuri 10 (desmit) dienu laikā no atsauksmes uz prasības pieteikumu noteiktā termiņa beigām, savstarpēji vienojoties, no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta ieceļ trešo šķīrējtiesnesi, kurš ir šī šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājs. Ja kāda no pusēm termiņā, kas noteikts atsauksmes iesniegšanai uz prasības pieteikumu, nav norādījusi tās iecelto šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesneši noteiktajā termiņā nevar vienoties par šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētāju, tos ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta.

(3) Ja strīdu izšķir vairāk nekā trīs šķīrējtiesneši, katra no pusēm ieceļ šķīrējtiesnešus vienādā skaitā, kuri 10 (desmit) dienu laikā no atsauksmes uz prasības pieteikumu noteiktā termiņa beigām, savstarpēji vienojoties, no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta ieceļ vēl vienu šķīrējtiesnesi, kurš ir šī šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājs. Ja kāda no pusēm termiņā, kas noteikts atsauksmes iesniegšanai uz prasības pieteikumu, nav norādījusi tās ieceltos šķīrējtiesnešus vai šķīrējtiesneši noteiktajā termiņā nevar vienoties par šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētāju, tos ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs no pastāvīgo šķīrējtiesnešu saraksta.

(4) Ja prasību cēluši vairāki prasītāji vai ja prasība celta pret vairākiem atbildētājiem, attiecīgi prasītājiem vai atbildētājiem termiņā, kas noteikts atsauksmes iesniegšanai uz prasības pieteikumu, jāvienojas par izvēlētā šķīrējtiesneša kandidatūru no savas puses.

(5) Gadījumā, ja puses, tās ieceltie šķīrējtiesneši vai vairāki prasītāji vai atbildētāji šajā punktā noteiktajā termiņā nav iesnieguši šķīrējtiesā rakstveidā vienošanos par šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētaja iecelšanu, tiek uzskatīts, ka attiecīga vienošanās nav panākta.

12. punkts. Šķīrējtiesneša atcelšana

(1) Ja puse ir iecēlusi šķīrējtiesnesi un par to ir paziņots otrai pusei, tā nevar atcelt šo šķīrējtiesnesi bez otras puses piekrišanas.

(2) Šķīrējtiesas priekšsēdētājs pēc vienas puses lūguma var atcelt šķīrējtiesnesi jebkurā šķīrējtiesas procesa stadijā, gadījumā, ja šķīrējtiesnesis ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām nepilda savus pienākumus prombūtnes, slimības vai citu iemeslu dēļ.

13. punkts. Šķīrējtiesneša noraidījuma pamati

(1) Personai, kurai tiek prasīta piekrišana tās iecelšanai par šķīrējtiesnesi, jāatklāj pusēm jebkādi apstākļi, kuri var izraisīt pamatotas šaubas par šīs personas objektivitāti un neatkarību. Ja šādi apstākļi šķīrējtiesnesim kļuvuši zināmi līdz šķīrējtiesas procesa beigām, viņam tie nekavējoties jāatklāj pusēm.

(2) Šķīrējtiesnesi var noraidīt, ja:

  1. 1) pastāv apstākļi, kuri izraisa pamatotas šaubas par viņa objektivitāti un neatkarību;
  2. 2) viņa kvalifikācija neatbilst tai, par kādu puses vienojušās, un uz viņu ir attiecināms kāds no Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētajiem ierobežojumiem.
/

(3) Puse var noraidīt šķīrējtiesnesi, kuru tā iecēlusi vai kura iecelšanā tā piedalījusies, tikai tad, ja noraidījuma pamati šai pusei kļuvuši zināmi pēc šķīrējtiesneša iecelšanas.

14. punkts. Šķīrējtiesneša noraidījuma kārtība

(1) Puses var vienoties par šķīrējtiesneša noraidījuma kārtību. Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesneša noraidījuma kārtību, puses var pieteikt noraidījumu šķīrējtiesnesim 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad tā uzzinājusi par šī šķīrējtiesneša iecelšanu vai tai kļuvis zināms noraidījuma pamats, iesniedzot šķīrējtiesā par to rakstveida paziņojumu, kurā jānorāda kuru šķīrējtiesnesi tā noraida un noraidījuma pamats.

(2) Šķīrējtiesnesim pieteikto noraidījumu izlemj šķīrējtiesas sastāvs arī gadījumos, kad strīds tiek izšķirts šķīrējtiesnesim vienpersoniski. Noraidījuma izlemšanā piedalās visi šķīrējtiesas sastāva locekļi.

(3) Ja šķīrējtiesas priekšsēdētājam kļūst zināmi šī reglamenta 13. punkta 2. daļā minētie apstākļi, viņš nekavējoties par tiem informē abas puses un izskaidro to tiesības pieteikt noraidījumu attiecīgam šķīrējtiesnesim.

15. punkts. Šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanās

(1) Šķīrējtiesnesim ir tiesības atteikties no strīda izšķiršanas, rakstiski paziņojot par to šķīrējtiesas priekšsēdētājam.

(2) Pusēm ir tiesības vienoties par šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanu, noformējot šo vienošanos rakstiski un iesniedzot to šķīrējtiesā.

(3) Šķīrējtiesneša pilnvaras izbeidzas:

  1. 1) ja pieņemts šķīrējtiesneša noraidījums;
  2. 2) ja šķīrējtiesnesis atteicies no strīda izšķiršanas;
  3. 3) ja puses vienojas par šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanu;
  4. 4) ar šķīrējtiesneša atcelšanu;
  5. 5) ar šķīrējtiesneša nāvi.

(4) Ja šķīrējtiesneša pilnvaras izbeigušās, un puses nav vienojušās par šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību, jaunu šķīrējtiesnesi ieceļ šī reglamentā noteiktajā kārtībā.

16. punkts. Jauna šķīrējtiesneša iecelšanas sekas

(1) Pēc jauna šķīrējtiesneša iecelšanas strīda izšķiršanas process jāsāk no jauna, ja strīdu izšķir šķīrējtiesnesis vienpersoniski, vai ja tiek iecelts jauns šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājs.

(2) Šķīrējtiesas sastāvam ir tiesības sākt no jauna strīda izšķiršanas procesu, gadījumā, ja šķīrējtiesas sastāvā tiek iecelts jauns šķīrējtiesnesis.